การสอบปลายภาค ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้อง
กำหนดสอบปลายภาควันที่ 26 กันยายน 2556
เรื่องที่สอบ
1. สิทธิผู้บริโภค
2. สื่อโฆษณากับสุขภาพ
3. โรคติดต่อ
         - ไข้หวัด
         - ไข้หวัดใหญ่
         - ไข้หวัดใหญ่ 2009
         - ไข้หวัดนก
         - มาลาเรีย
         - ไข้เลือดออก
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

1.เรื่อง สิทธิผู้บริโภค

2. เรื่อง สื่อโฆษณากับสุขภาพ

เก็บคะแนนกลางภาค สุขศึกษา ม.4

หน่วยที่ 1 – 4 

40 ข้อ 20 คะแนน

ทดสอบ

ทดสอบ หน้า blog ของ Krutor

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.