การสอบปลายภาค ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้อง
กำหนดสอบปลายภาควันที่ 26 กันยายน 2556
เรื่องที่สอบ
1. สิทธิผู้บริโภค
2. สื่อโฆษณากับสุขภาพ
3. โรคติดต่อ
         – ไข้หวัด
         – ไข้หวัดใหญ่
         – ไข้หวัดใหญ่ 2009
         – ไข้หวัดนก
         – มาลาเรีย
         – ไข้เลือดออก
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน

Advertisements

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

1.เรื่อง สิทธิผู้บริโภค

2. เรื่อง สื่อโฆษณากับสุขภาพ

เก็บคะแนนกลางภาค สุขศึกษา ม.4

หน่วยที่ 1 – 4 

40 ข้อ 20 คะแนน

ทดสอบ

ทดสอบ หน้า blog ของ Krutor